درباره

  • مدیرعامل هلدینگ تجاری کارمانیاتک
  • مدیرعامل شرکت نرم افزاری دانشنامه هوانوردی
  • مدیرعامل مرکز آموزش علمی همیارپرو
  • مدیرعامل شرکت کارمانیاطب بین الملل

 

  • برنامه نویس کمپانی Apple
  • برنامه نویس ارشد / Full stack developer

on  Instagram