بیشتر

  • مدیرعامل هلدینگ تجاری کارمانیاتک
  • مدیرعامل شرکت نرم افزاری دانشنامه هوانوردی
  • مدیرعامل مرکز آموزش علمی همیارپرو
  • مدیرعامل شرکت کارمانیاطب بین الملل
  • مشاور موسسه حقوقی دادگستران تدبیر عدالت

on  Instagram